സഹകരണബാങ്കുകളുടെ എ.ടി.എം. ശൃംഖല വരുന്നു

കേരളത്തില് ആദ്യമായി പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയില് എ.ടി.എം.ശൃംഖല വരുന്നു. കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സഹകരണ ബാങ്കാണ് ഇതിന്റെ നടപടികള് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.തിരുവന്തപുരത്തെ പട്ടം സര്വ്വീസ് സഹകരണബാങ്കും മലപ്പുറത്ത് ഐ.ടി.സൊസൈറ്റിക്ക് കീഴില് വരുന്ന നാലുബാങ്കുകളും തുടക്കത്തില് എ.ടി.എം.ശൃംഖലയിലുണ്ടാകും.കോര്ബാങ്കിങ് സംവിധാനമുള്ള എല്ലാ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളെയും പദ്ധതിയില് പങ്കാളിയാക്കും. ആര്.ബി.ഐ ലൈസന്സില്ലാത്തതിനാല് മറ്റു ബാങ്കുകളുടെ ഇടപാടുകള് ഇതില് പറ്റില്ല.എന്നാല് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് ഇത് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Read more

Important Points to Remember

The first Co-operative Consumer Society Is Triplicane Urban Co-operative Society (formed on 1904) The birth of co-operative movement is in England The minimum number of persons required to form a co-operative society in Kerala is 25 (one man one vote is the voting right of members) The co-operative farming societies come under the category of […]

Read more

Co-operation Department

Chief minister of Kerala Sri.Oommen Chandy Room No: 14 13rd Floor, North BlockSecretariat ThiruvananthapuramPhone : 0471-2333812, 2333682 Fax : 0471-2333489 E-Mail: chiefminister@kerala.gov.in Shri.C.N.Balakrishnan Minister for Co-operation, Khadi and Village Industries and Pollution Control Room No: 619 1st Floor, South Block Secretariat, Statue Thiruvananthapuram Phone : 0471-2335866 Mob : 9847035699, 9495255500 Fax : 0471-2327669 E:MAIL : […]

Read more

The Rainbow Flag

The rainbow flag has been the co-operative emblem since 1921. Like the rainbow, this flag is a symbol of hope and peace Each of the seven colours in the flag has a special meaning for co-operators. Red stands for courage. Orange offers the vision of possibilities. Yellow represents the challenge that greed has kindled. Green […]

Read more

ROBERT OVEN – Father of Co-operative Movement

Born 14 May 1771 Newtown, Montgomeryshire, Wales Died 17 November 1858 (aged 87) Newtown, Montgomeryshire, Wales Occupation Co-operator; social reformer, factory owner; inventor Spouse(s) Caroline Dale Jackson Dale (1799) Robert Dale (1801) William (1802) Children Anne Caroline (1805) Jane Dale (1805) David Dale (1807) Richard Dale (1809) Mary Dale/Owen (1810) Parents Robert Owen and Anne […]

Read more

History Of Co-operatives In Kerala

The British East India Company miserably exploited India by absorbing all her resources during pre-independent period. After independence earnest steps were taken to make her healthy in every respects. It was generally admitted by the Architects of India that co-operatives can act as an effective media for the socio-economic reconstruction of the country. Hence attempts […]

Read more